ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
 
คณะผู้บริหาร อบต.  |  ทำเนียบสภา อบต.  |  สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายเจ๊ะมูหามัดสัน เจ๊ะอูมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวรอบีย๊ะ ยะยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
นายธีรพงษ์ อินทกาญจน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอูยูนี มะโซ๊ะ
บุคลากร
นางสาวปวรวรรณ จันทร์นวล
นักพัฒนาชุมชน
นางรีฮานะห์ สะอะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลาตีฟะห์ หะแว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนูรีดา มะดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 

 

1.สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานบริหารบุคคล

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานตรวจสอบภายใน

- งานที่ทางราชการมอบหมาย

1.2      งานนโยบายและแผน

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-งานงบประมาณ

1.3      งานกฎหมายและคดี

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

-งานข้อบังคับและระเบียบ

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานฟื้นฟู

1.5      งานกิจการสภา อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

       - งานอำนวยการและประสานงาน

    1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานบริหารบุคคล

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานตรวจสอบภายใน

- งานที่ทางราชการมอบหมาย

1.2      งานนโยบายและแผน

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-งานงบประมาณ

1.3      งานกฎหมายและคดี

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

-งานข้อบังคับและระเบียบ

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานฟื้นฟู

1.5      งานกิจการสภา อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

       - งานอำนวยการและประสานงาน

    1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานบริหารบุคคล

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานตรวจสอบภายใน

- งานที่ทางราชการมอบหมาย

1.2      งานนโยบายและแผน

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-งานงบประมาณ

1.3      งานกฎหมายและคดี

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

-งานข้อบังคับและระเบียบ

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานฟื้นฟู

1.5      งานกิจการสภา อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

       - งานอำนวยการและประสานงาน

    1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ท่าน้ำ
คลังข่าวมหาดไทย
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
สายด่วน 1111
กพ.
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
รัฐบาลไทย
ดูทีวีออนไลน์