ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
 
คณะผู้บริหาร อบต.  |  ทำเนียบสภา อบต.  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นายมะกาสือปี กากะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวรอบีย๊ะ ยะยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
นายธีรพงษ์ อินทกาญจน์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอูยูนี มะโซ๊ะ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปวรวรรณ จันทร์นวล
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลาตีฟะห์ หะแว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพาดีละ เจ๊ะเงาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 

 

1.สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานบริหารบุคคล

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานตรวจสอบภายใน

- งานที่ทางราชการมอบหมาย

1.2      งานนโยบายและแผน

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-งานงบประมาณ

1.3      งานกฎหมายและคดี

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

-งานข้อบังคับและระเบียบ

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานฟื้นฟู

1.5      งานกิจการสภา อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

       - งานอำนวยการและประสานงาน

    1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานบริหารบุคคล

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานตรวจสอบภายใน

- งานที่ทางราชการมอบหมาย

1.2      งานนโยบายและแผน

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-งานงบประมาณ

1.3      งานกฎหมายและคดี

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

-งานข้อบังคับและระเบียบ

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานฟื้นฟู

1.5      งานกิจการสภา อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

       - งานอำนวยการและประสานงาน

    1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.สำนักงานปลัด อบต.

   1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานบริหารบุคคล

-งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

-งานตรวจสอบภายใน

- งานที่ทางราชการมอบหมาย

1.2      งานนโยบายและแผน

-งานนโยบายและแผน

-งานวิชาการ

-งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

-งานงบประมาณ

1.3      งานกฎหมายและคดี

-งานกฎหมายและคดี

-งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

-งานข้อบังคับและระเบียบ

1.4      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานป้องกัน

-งานฟื้นฟู

1.5      งานกิจการสภา อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

       - งานอำนวยการและประสานงาน

    1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ท่าน้ำ
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
สายด่วน 1111
กพ.
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
รัฐบาลไทย
ดูทีวีออนไลน์