ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
 

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) ..2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 และรวมกฎหมายอื่น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร การวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ดังกล่าว อาจวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม      ในการดำเนินตาม SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลควรจะกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ภารกิจดังกล่าว สามารถกำหนดแบ่งหัวข้อให้ตรงกับสภาพปัญหา และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง    (ฉบับที่ 5) ..2546 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 เช่น

               1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))

(2)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))

(3)    ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))

(4)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))

(5)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))

(6)    การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5)

 2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))

(2)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))

(3)    การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(4)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))

(5)    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))

(6)    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))

(2)    การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))

(3)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))

4.    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))

(2)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  (มาตรา 68 (5))

(3)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))

(4)    ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))

(5)    การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))

(6)    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 16 (6))

(7)    การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))

(8)    การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))

 

5.    ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภาร

กิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))

(2)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))

(3)    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (12))

6.    ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)

(2)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))

(3)    การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))

7.   ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)    สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45 (3))

(2)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9))

 


               
จากภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญนั้น สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างแท้จริง

              หมายเหตุ  : มาตรา 67 , 68 หมายถึง พ...สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ..2537 

                 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) ..2546

                      มาตรา 16, 17 และ 45 หมายถึง พ... กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542

 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

       ภารกิจหลัก

                       1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

       2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

       3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

       4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

                       6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                       7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                       ภารกิจรอง

                     1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

                     2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

                     3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

     4. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ท่าน้ำ
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
สายด่วน 1111
กพ.
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
กรมพัฒนาชุมชน
รัฐบาลไทย
ดูทีวีออนไลน์